Obsah - Index - Předchozí - Další


Export souboru GEDCOM


Pro export souboru GEDCOM z Legacy proveďte následující kroky:

 
1. Klikněte na Export / Soubor GEDCOM ze záložky Soubor na Pásu karet.  (Nebo stiskněte Ctrl-E)
2. Klikněte na záložku Možnosti.
3. Vyberte typ souboru GEDCOM, který chcete vytvořit.
4. Zaškrtněte políčka odpovídající volbám a záznamům, které chcete vložit do souboru.  (Vysvětlení následuje níže v textu.)
5. Klikněte na záložku Jiné a zvolte požadované volby.
6. Klikněte na záložku Ochrana údajů.
7. Vyberte možnosti ochrany dat, které chcete nastavit při exportu.  (Vysvětlení následuje níže v textu.)
8. Klikněte na Autor... a ujistěte se, že informace o vás jako autorovi a tvůrci souboru GEDCOM jsou správné.
9. Chcete-li změnit výchozí seznam informací, které jsou začleněny do souboru GEDCOM, klikněte na Nastavení
10. Pokud jste provedli všechna požadovaná nastavení, klikněte na Vybrat název souboru a SPUSTIT EXPORT.
11. V dialogovém okně Exportovat soubor GEDCOM požadovanou složku a název souboru, který chcete vytvořit.  Název souboru může mít nejvýše 255 znaků.  Soubor bývá často pojmenován příslušným příjmením.

Záložka Možnosti
Vytvořit soubor GEDCOM pro...
Legacy   Soubor GEDCOM pro LEgacy obsahuje VŠECHNY informace, které mohou být vloženy do databáze Legacy.  To znamená všechna pole s informacemi o osobě; všechny poznámky; všechny prameny; všechny události; údaje o obřadech CJKSpd a chrámech; obrázky; zvuk; video; seznam třídění a značek; a také preferované děti, partneři a rodiče.  Tento soubor GEDCOM odpovídá specifikaci GEDCOM 5.5 (s některými rozšířeními) a obsahuje nejvíc informací.  Pokud chcete exportovat soubor GEDCOM, který má být importován do Legacy, měli byste zvolit tuto možnost.
Pouze GEDCOM 5.5   Mnoho jiných programů nemá místo pro uložení všech informací, které jsou udržovány v programu Legacy a vygenerují chybový soubor.  Pokud jste při exportu omezeni pouze na ta pole, která jsou akceptována jinými programy, zvolte tuto možnost.
PAF 2.31 a PAF 3.0 / 4.0   Protože program Personal Ancestral File je nyní používán ve třech různých verzích, 2.x, 3.x a 4.0 a protože každá z nich pracuje s poznámkami, prameny a úložišti pramenů různým způsobem, je nutné vytvořit tři zvláštní formáty souborů GEDCOM.
PAF 2.31   Prameny, které jsou obsaženy v Legacy, jsou označeny a vloženy po polí poznámek.  Lékařské a badatelské poznámky jsou také označeny a sloučeny do standardního pole Poznámky.  Pole poznámek jsou mezi slovy zalomena do kratších řádků.
Tento typ souboru GEDCOM obsahuje:
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek
Ancestral File Number a Uživatelské referenční číslo
Poznámky
Prameny vložené do polí poznámek
Všechny informace o obřadech CJKSpd
PAF 3.0   Prameny jsou exportovány jako oddělené záznamy s citacemi ukazujícími na ně tam, kde je třeba.  Pole poznámek jsou uprostřed slov zalomena do kratších řádků.
Tento typ souboru GEDCOM obsahuje:
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek
Ancestral File Number a Uživatelské referenční číslo
Poznámky
Prameny jako oddělené záznamy
Všechny informace o obřadech CJKSpd
PAF 4.0   PAF 4.0 obsahuje některé další informace, které nejsou v 3.0.
PAF 5.0   PAF 5.0 obsahuje některé další informace, které nejsou v 3.0 a 4.0.
Pedigree Resource File   Tento formát je používán při předávání vašich informací při zapojení do nového Pedigree Resource File v církvi CJKSpd.  Tento soubor je stejný jako Ancestral File, ale předané soubory jsou ponechány tak, jak byly obdrženy bez pokusu o jejich sloučení.  Návrh může být proveden pouze přes internet.
Základní   Základní formát GEDCOM obsahuje pouze základní záznamy o životě.
Tento typ souboru GEDCOM obsahuje:
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek
Všeobecný   Všeobecný soubor GEDCOM obsahuje:
Jméno, pohlaví, narození, křest, úmrtí, pohřeb, sňatek
User Reference Number
Poznámky
Prameny
Události
Křest
Stav manželství
Ancestry Online Family Tree  Tento soubor obsahuje osoby a manželství, které mají být exportovány do načtení do Ancestry Online Family Tree.
MyTrees.com  Tento soubor obsahuje osoby, které mají být exportovány do načtení do MyTrees.com.
OneGreatFamily.com  Tento soubor obsahuje osoby, které mají být exportovány do načtení do OneGreatFamily.com.

Znaková sada
S ohledem na potřebu sdílet genealogické informace v různých jazycích nabízí při exportu souboru GEDCOM program Legacy tři různé znakové sady:

ANSI   Tato znaková sada odpovídá znakové sadě Windows na bázi jedna k jedné, včetně znaků s diakritikou (pro správné zobrazení češtiny je vhodné použít znakovou sadu ANSI). 

ANSEL   Tato znaková sada znázorňuje určité znaky s diakritikou jako dvouznakové kombinace.
Některé genealogické programy vyžadují znakovou sadu ANSEL.  Většina ostatních přečte obě znakové sady, ale jsou některé, které nepřečtou znakovou sadu ANSEL.

UTF-8   Tato znaková sada znázorňuje určité znaky jako dvouznakové kombinace.

Změny výchozí znakové sady
Pokud chcete výchozí znakovou sadu změnit na jinou než ANSI, vyberte příslušnou sadu z rozbalovacího seznamu a poté klikněte na malé modré tlačítko napravo od rozbalovacího seznamu.

Délka řádků poznámek
Řádky v polích poznámek programu Legacy souvisle pokračují, dokud není použit tvrdý konec řádku (carriage return).  Pokud zvětšíte nebo zmenšíte okno poznámek, celý text je přeformátován na novou šířku.  Jiné programy, jako Personal Ancestral File, mají v polích poznámek pevnou délku každého řádku a každý z těchto řádků je do souboru GEDCOM exportován jako samostatný řádek.  Legacy při exportu souboru GEDCOM rozdělí dlouhé nekonečné řádky na menší části.  Zápisem čísla označující délku řádků můžete ovlivnit, jak dlouhé tyto segmenty budou.  (Je-li soubor GEDCOM importován do Legacy, segmenty řádků jsou znovu spojeny do svého původního stavu.)

Vyloučit <Odhadované datumy> a <Místa>
Neexportují se datum a místa, které byly odhadnuty z jiných blízkých informacích.  Odhadované datumy a místa mohou být výsledkem importu z jiných pramenů.  Data a místa uzavřená v lomených závorkách jsou považována za odhadnutá.

Zachovat formátovací kódy vložené uvnitř textu
Zachovány budou všechny formátovací kódy, které jsou vloženy do polí poznámek.  Tyto kódy vám umožňují tisknout části poznámek kurzívou, tučně, podtrženě nebo horním indexem.  (Pokud exportujete do jiného programu než je Legacy, tyto kódy možná nebudou rozpoznány.)

Převést formátovací kódy do stylu HTML
Pomocí této volby budou všechny kódy formátující text, které jste vložili do poznámek nebo jiných polí, převedeny ze stylu specifického pro Legacy na kódy HTML pro zobrazení v internetovém prohlížeči.  Tato volba by měla být použita, pokud má být výsledný soubor GEDCOM importován do progamů pro publikování na webu (např. The Next Generation.)

Převést řetězené mezery v polích poznámek na znaky použitelné v prostředí webu
Pomocí této volby budou řetězce několika mezer za sebou (dvě a více) převedeny na nedělitelné mezery, takže výstup bude vypadat tak, jak jste jej vložili do Legacy.  Prohlížeče převedou vícenásobné mezery na jednotlivou mezeru.  Pokud jste použili v Legacy více mezer za sebou pro formátování sloupců na více řádcích pod sebou, můžete tuto volbu použít pro zachování tohoto formátování v zobrazení vašich údajů v prohlížeči.  Tato volba by měla být použita, pokud má být výsledný soubor GEDCOM importován do progamů pro publikování na webu (např. The Next Generation.)

Export obecných úkolů
Pokud chcete, aby do souboru GEDCOM byly vloženy obecné úkoly (oproti úkolům k osobě), vyberte tuto volbu.  Nezaškrtnutí této volby obecné úkoly vyloučí..

Zobrazit dvojí datování
Máte-li ve své databázi vypnuto dvojí datování, ale dvojí data chcete vložit do souboru GEDCOM, můžete k tomu použít tuto volbu.  Více informací o dvojím datování najdete v Historii kalendáře.

Použít krátké názvy sídel
Tuto volbu použijte pro export krátkých názvů sídel (na rozdíl od dlouhých názvů sídel).  Krátké názvy sídel obsahují často pouze název sídla bez názvu okresu, kraje nebo státu.
Exportovat Sdílené události jako běžné události
Pokud exportujete váš rodový soubor do souboru GEDCOM, který bude následně importován do jiného programu, který nepodporuje sdílené události, můžete si vybrat, aby sdílené události byly exportovány jako běžné události.  To samozřejmě způsobí vytvoření kopie údajů o událostech ke všem osobám, které sdílí každou tuto sdílenou událost, ale je to způsob, jak dosáhnout vložení této události a ne její ztrátu.
Exportovat Vyprávění jako Události
Ne všechny genealogické programy nebo programy pro tvorbu webových stránek podporují Vyprávění připojená k osobám.  Pokud exportujete soubor GEDCOM, který bude následně importován do jiného programu, který nepodporuje Vyprávění, můžete tato Vyprávění exportovat jako Události. Tím bude zajištěno, že se tyto informace neztratí.
Výběr záznamů - koho chcete vložit do souboru?
Výchozí možnost jej Všechny záznamy z celé databáze.  Pokud ji chcete změnit, klikněte na Výběr záznamů

Všechny záznamy z celé databáze   Tuto volbu vyberte, pokud chcete vložit všechny osoby a rodiny do nové databáze.  Vyběr této volby zapříčiní, že všechny další volby budou ignorovány.

Vybrané záznamy obsažené ve skupinách   K exportu můžete vybrat určité osoby, rodiny a souhrnné rodinné linie, umístíte-li je do skupiny.  (Viz Skupiny pro více informací.)

Všechny záznamy se značkou osoby   Tuto volbu vyberte, pokud chcete vložit pouze osoby, které jsou v databázi označeny určitou značkou.  Kliknutím na šipky nahoru a dolů můžete vybrat značku, kterou potřebujete.

Exportovat všechny partnery označených osob   Vyberte tuto volbu, chcete-li vložit všechny partnery každé exportované osoby.
Exportovat všechny děti označených osob   Vyberte tuto volbu, chcete-li vložit všechny děti každé exportované osoby.

Exportovat všechny rodiče označených osob   Vyberte tuto volbu, chcete-li vložit všechny rodiče každé exportované osoby.

Všechny záznamy manželství se značkou   Tato volba exportuje osoby, které jsou součástí označených manželství.  Kliknutím na šipky nahoru a dolů můžete vybrat značku, kterou potřebujete.

Exportovat děti označených manželství   Vyberte tuto volbu, chcete-li vložit děti všech označených manželství.

Poznámka: Pokud je událost osoby, která je exportována, sdílena od osoby, která není ve skupině pro export, bude osoba, která sdílí událost, do exportu zahrnuta. Musí to takto být provedeno proto, aby událost mohla být vložena k exportovaným osobám, které událost používají.

Záložka Jiné
Ignorovat nastavení pramenů - vložit vše
Vyberete-li tuto možnost, do souboru GEDCOM budou exportovány všechny informace z každé citace pramene.  Pokud ji nevyberete, informace, která je potlačena podle nastavení detailů pramenů, je z exportu souboru GEDCOM vyloučena.

Exportovat data v angličtině
Používáte-li neanglickou verzi Legacy, můžete vybrat, zda všechna exportovaná kalendářní data budete mít v angličtině nebo v jazyce, který používáte.

Exportovat celý seznam definic událostí
Normálně Legacy do souboru GEDCOM exportuje pouze ty definice událostí, které jsou použity u osob nebo manželství.  Pokud chcete do souboru GEDCOM vložit všechny definice událostí z celé databáze, zvolte tuto možnost.

Exportovat celý seznam sídel
Standardně jsou do souboru GEDCOM exportovány pouze ta sídla, která jsou někde použita.  Pokud chcete do souboru GEDCOM vložit všechna sídla z celé databáze, zvolte tuto možnost.

Vložit popisy značek
Tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete do souboru GEDCOM vložit popisy značek osob a manželství.

Možnosti ochrany údajů
Ochrana údajů je při tisku reportů a knih a tvorbě webových stránek důležitou záležitostí.  Legacy poskytuje mnoho možností, jak potlačit a eliminovat citlivé informace, osoby a manželství.  Zahrnuje to:

Vyloučení žijících osob a jejich rodin
 • Vyloučit detaily u žijících osob 
 • Úplně vyloučit žijící osoby 
 • Vyloučit detaily u zesnulých partnerů žijících osob 
 • Vyloučit detaily u zesnulých dětí žijících osob 
  Změna nastavení ochrany údajů
 • Vložit osoby označené jako neveřejné 
 • Vložit osoby označené jako neviditelné 
 • Vložit manželství označené jako neveřejné 
 • Vložit vztahy dítě-rodič označené jako neveřejné 
 • Vložit [[ neveřejné ]] poznámky 
 • Vložit události označené jako neveřejné 
 • Vložit definice událostí označené jako neveřejné 

  Obrazovku Možnosti ochrany údajů otevřete kliknutím na tlačítko Možnosti ochrany údajů na pravé straně obrazovky.  Viz také Nastavení ochrany údajů pro více informací o označení osob a manželství jako neveřejných.

  Změna informací o autorovi
  Pokud chcete změnit jméno, adresu, telefonní číslo a řádky poznámek dříve vložených informací, nebo tyto informace chcete zadat poprvé, klikněte na Autor...  Objeví se okno Informace o autorovi, kde tyto informace můžete přidat nebo změnit.

  Nastavení souboru exportu
  Formát souboru GEDCOM můžete upravit různými způsoby kliknutím na Nastavení...   Viz Položky exportu GEDCOM pro více informací.

  Původ záznamů
  Funkce Původ záznamů (AutoPramen) automaticky připojí pramen ke každé osobě, kterou exportujete.  Tímto způsobem snadno jiným osobám sdělíte, kdo je autorem údajů, které soubor obsahuje.  Naznačí to také jiným osobám, aby vás kontaktovali, naleznou-li další informace nebo změní něco, co se týká "vašich" osob. 
  Pokud se chystáte exportovat soubor GEDCOM, můžete kliknutím na Původ záznamů v okně Export vybrat pramen, který připojíte jako citaci ke každé osobě.  (Připojit pramen ke všem záznamům můžete také při importu ze souboru GEDCOM.  Viz Import souboru GEDCOM pro více informací.)

  Spuštění exportu
  Pokud jste vybrali osoby a rodiny, které chcete vložit do exportovaného souboru GEDCOM, klikněte na Vybrat název souboru a SPUSTIT EXPORT.  Legacy vás vyzve k pojmenování souboru.  Přidána bude přípona .GED.  Poté Legacy vytvoří soubor a exportuje specifikované informace. 

  9-1023 : 70208